Dataskyddsbeskrivning

Oy Feedex Ab (nedan ”Feedex” eller ”vi”) har förbundit sig till att skydda sina kunders, sina leverantörers och sina samarbetspartners personliga integritet i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.

 1. Registerhållare samt dennes kontaktuppgifter

  Hanterande av personuppgifter och registerhållare är: Oy Feedex Ab
  Industrigatan 4
  68800 Kållby
  tel. 020 1984 820
  www.feedex.fi
  feedex@feedex.fi

  Vid frågor gällande dataskydd och behandling av personuppgifter, vänligen kontakta: Marjo Pikkumäki
  Industrigatan 4
  68800 Kållby
  tel. 040 705 9964
  marjo.pikkumaki@feedex.fi

 2. För vilka ändamål och på vilka grunder behandlar Feedex personuppgifter?

  Grunden för behandlingen av personuppgifter är företagets berättigade intresse för kundförhållandet eller annan regelrätt förbindelse. Behandling av personuppgifter innebär bland annat insamling, lagring, sparande, redigering, bearbetning, användande, överlåtande samt förflyttning av personuppgifter.

  Syftet med behandlingen av personuppgifter är

  • Att leverera våra varor och tjänster, samt att utveckla dem genom att samla in feedback
  • Att främja företagets affärsverksamhet
  • Att uppfylla avtal samt övriga förpliktelser och skyldigheter
  • Att sköta kundrelationen
  • Analys och profilering av kunders och övriga registrerades beteende

  De som behandlar personuppgifter är vi själva samt samarbetspartners som arbetar på vårt uppdrag. Till dessa hör bland annat stadigvarande samarbetspartners som utför enkätundersökningar. Med dessa samarbetspartners finns entydiga signerade skriftliga avtal gällande behandlingen av personuppgifter.

  Vi har alltid laglig grund för behandlingen av personuppgifter, som:

  • Avtal
  • Att du gett oss särskilt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter
  • Annan berättigande orsak för behandlingen av personuppgifter som grundar sig på skötseln av affärsverksamheten
  • Att det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter
 3. Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter

  Feedex behandlar följande typer av personuppgifter om sina kunder:

  • basuppgifter som namn, yrke och roll i företaget
  • leveransuppgifter som faktureringsadress och leveransadress
  • kontaktuppgifter som e-postadress och telefonnummer
  • uppgifter om företag och kontaktpersoner på företag som fo-nummer samt kontaktpersoners och faktureringsansvarigas namn och kontaktuppgifter
  • eventuella uppgifter om kundrelationen och avtal som tidigare och gällande avtal samt beställningshistorik
  • ekonomiska uppgifter som bankformation, uppgifter ur förskottsuppbördsregistret, betalnings- och faktureringsinformation samt kredituppgifter
  • profilerande uppgifter som djurmängd och produktionsinriktning

  Vi varken samlar in eller behandlar känsliga personuppgifter. Sådana uppgifter kan du ändå behöva delge oss i samband med exempelvis evenemang eller resor som vi ordnar (t.ex. dieter). I sådana fall använder vi inte dessa uppgifter till annat än det syfte de samlats in för.

 4. Från vilka källor fås uppgifterna?

  Genom att samla in uppgifter som personen själv delger oss, till exempel på blanketter på mässor, per telefon eller per e-post.

  Personuppgifter kan samlas in och uppdateras med uppgifter från offentliga handlingar, myndigheter eller från annan tredje part inom ramen för tillämplig lagstiftning, och för sådana ändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Sådana uppdateringar sker automatiskt eller manuellt.

 5. Utlämnande och överföring av personuppgifter, samt våra principer gällande överförande av personuppgifter utanför EU och ETA

  Vi överför inte uppgifter utanför EU eller ETA.

  Personuppgifter kan överlåtas:

  • Till samarbetspartners för leverans av varor eller tjänster (t.ex. i samband med kampanjer)
  • Till fraktbolag vi anlitar för leverans av våra varor
  • för att distribuera postförsändelser av engångskaraktär kan vi delge namn- och adressuppgifter till samarbetspartners som vi anlitar för utskick.
  • till företag som erbjuder uppföljning av betalningsstörningar, samt till indrivningsbolag vid indrivningsprocesser
 6. Skydd av personuppgifter samt personuppgifternas lagringstid

  Uppgifterna lagras i ett datasystem, som skyddas och tas om hand på ett korrekt sätt genom tekniska åtgärder. Endast de anställda som å tjänstens vägnar är berättigade att behandla kunduppgifter har tillgång till de system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna lagras i en databas som är skyddad av en brandmur, av lösenord och av andra tekniska lösningar. Vi raderar uppgifterna manuellt på begäran av den registrerade, såvida inte lagringen av uppgifterna har sin grund i lagstiftningen eller såvida inte lagringen är nödvändig för att behandla rättsliga anspråk.

 7. Vilka rättigheter har du i fråga om dina personuppgifter?

  Som registrerad har du rätt att kontrollera uppgifter om dig själv som sparats i personregistret, samt kräva att de korrigeras eller tas bort. Du har också rätt att återkalla eller ändra ett medgivande.

  Som registrerad har du (från 25.5.2018) i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att motsäga dig behandlingen av personuppgifter, att begära begränsningar i vår behandling av dina personuppgifter, och att lämna in besvär om behandlingen av personuppgifter till övervakningsmyndigheten.

 8. Kan denna dataskyddsbeskrivning uppdateras?

  På grund av utvecklingen av tjänster och förändringar i lagstiftningen förbehåller Feedex sig rätten att göra ändringar i dataskyddsbeskrivningen. Vid betydande förändringar i dataskyddsbehandlingen meddelas registrerade kunder i samband med att villkoren uppdateras.

 9. Vem kan du kontakta i dataskyddsärenden?

  All kontakt och alla anspråk som härrör från denna dataskyddsbeskrivning bör framställas skriftligen eller personligen till den namngivna kontaktpersonen i punkt ett (1).