Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur mögelgifterna tillsammans kan komma att påverka djuret och produktionen.

Under vintern 2022 - 2023 sändes totalt 28 prov (18 ensilage-, 5 korn- och 5 fullfoderprov) från gårdar i hela Finland för analys. I genomsnitt hittades 4 - 8 mögelgifter per prov, alla prov innehöll minst två olika mögelgifter. Inget av de 28 proven var helt "rent".

Analysresultaten på mögelgifter från övriga Europa har varit i samma förhållande som resultaten från Finland. Senast det hittades mycket mögelgifter i Finland var efter odlingssäsongen 2017, så variationen kan vara stor från år till år. Den största gruppen som hittades i ensilage var Penicillium-gruppens mögelgifter, och som namnet antyder, fungerar detta mögelgift som antibiotika och förstör mikroberna i vommen. I spannmålsanalyser hittades mest av mögelgiftet DON, vilket även finländska analyser har rapporterat om. År 2017 var förekomsten av Aflatoxiner stor, men deras förekomst var ganska liten detta år. Aflatoxiner förknippas oftast med stekande hetta och långa värmeperioder, och det vädret förekom inte så ofta under odlingssäsongen 2022.

Varje odlingsår är annorlunda. Det går inte på förhand att förutspå risken för eventuella mögelgifter. Den största faktorn är stora temperatursvängningarna under sånings- och växtsäsongen. När det gäller mögelgifter bör man också komma ihåg att de utvecklas både under växtsäsongen och under lagringstiden. De analysresultat som hittills fåtts ger en vägledning från växtsäsongen men även till lagringstiden. Mögelgifter som är typiska för lagringsperioden uppstår vanligtvis först när vårsolen börjar värma silorna, då kan mögeltillväxt uppstå och vilket i sin tur även kan ge producera mögelgifter.

Ensilage:

I de 18 analyserade ensilageproverna hittades i genomsnitt 4 mögelgifter per prov, men minst två olika mögelgifter i alla. Den bifogade bilden visar att Penicillium-toxinerna var den största gruppen. Penicillium-toxiner kan skada de goda mikroberna i vommen. Därför är Penicillium-toxiner i ensilage ett hot särskilt mot högavkastande besättningar, där optimal vomfunktion är grunden för en god produktion. Eftersom de flesta analysresultaten innehöll mögelgifter från Penicillium-gruppen så var också deras totala riskbedömning (REQ) hög.

mycotoxin

Sammandrag på ensilageprov från Finland och funna mögeltoxiner och riskanalys. Av dessa orsakar Penicillium-toxinerna mest skada, eftersom de främst stör vommens mikrober.

Bildens övre del berättar om de funna toxinernas medelvärde och nedre delen om toxinernas riskvärde (REQ) när deras gemensamma påverkan tas i beaktande. Färgerna liknar ett trafikljus. Grönt betyder låg risk, gult medelmåttig risk och rött är hög risk.

Läs mera

En nyfödd kalv är framtidens mjölkko eller köttnöt

Skötsel och utfodring av den lilla kalven påverkar stort hur den kommer att utvecklas som fullvuxen. Ju mera kalven växer i tidigt skede, desto högre blir dess mjölk- eller köttproduktion i ett senare skede. Kalvens hälsa, speciellt tarmhälsan, påverkar den framtida utvecklingen mycket. När…

Del II Analysresultat på mögelgifter från odlingssäsongen 2022 i Finland

Spannmål och fullfoderblandningar Utöver ensilageprover analyserades även 5 spannmåls- och 5 fullfoderprov från förra odlingssäsongen. Som vi redan anade enligt DON-resultat från Finland, visade analyserna att det fanns i genomsnitt 8,8 olika mögelgifter per spannmålsprov. Vissa innehöll större…

HÖSTEN 2022 - MÖGELGIFTER

Växtsäsongen 2022 ligger bakom oss. Som tur var skörden bättre än förra året, men mögelgifter verkar vara en större risk nu än tidigare säsonger. "Jag har hört talas om mögelgifter. Är det inte de här DON-sakerna som kan hittas i spannmål?" Förutom i spannmål finns mögelgifter även i ensilage, torrt…

Spårämnen är viktiga!

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta…

JSS Enholms Lantbruk – en ständig utmanare

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning. JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus med familjer. År 2014 byggdes en ny…