Vid Feedex internationella samarbetspartner Alltechs laboratorium i Irland analyseras mögelgifter i olika råvaror (spannmål, ensilage, halm, även fullfoderblandningar). Alltechs 37+ test analyserar över 50 olika mögelgifter. Analysresultatet ger information och en riskbedömning (REQ) på hur mögelgifterna tillsammans kan komma att påverka djuret och produktionen.

Under vintern 2022 - 2023 sändes totalt 28 prov (18 ensilage-, 5 korn- och 5 fullfoderprov) från gårdar i hela Finland för analys. I genomsnitt hittades 4 - 8 mögelgifter per prov, alla prov innehöll minst två olika mögelgifter. Inget av de 28 proven var helt "rent".

Analysresultaten på mögelgifter från övriga Europa har varit i samma förhållande som resultaten från Finland. Senast det hittades mycket mögelgifter i Finland var efter odlingssäsongen 2017, så variationen kan vara stor från år till år. Den största gruppen som hittades i ensilage var Penicillium-gruppens mögelgifter, och som namnet antyder, fungerar detta mögelgift som antibiotika och förstör mikroberna i vommen. I spannmålsanalyser hittades mest av mögelgiftet DON, vilket även finländska analyser har rapporterat om. År 2017 var förekomsten av Aflatoxiner stor, men deras förekomst var ganska liten detta år. Aflatoxiner förknippas oftast med stekande hetta och långa värmeperioder, och det vädret förekom inte så ofta under odlingssäsongen 2022.

Varje odlingsår är annorlunda. Det går inte på förhand att förutspå risken för eventuella mögelgifter. Den största faktorn är stora temperatursvängningarna under sånings- och växtsäsongen. När det gäller mögelgifter bör man också komma ihåg att de utvecklas både under växtsäsongen och under lagringstiden. De analysresultat som hittills fåtts ger en vägledning från växtsäsongen men även till lagringstiden. Mögelgifter som är typiska för lagringsperioden uppstår vanligtvis först när vårsolen börjar värma silorna, då kan mögeltillväxt uppstå och vilket i sin tur även kan ge producera mögelgifter.

Ensilage:

I de 18 analyserade ensilageproverna hittades i genomsnitt 4 mögelgifter per prov, men minst två olika mögelgifter i alla. Den bifogade bilden visar att Penicillium-toxinerna var den största gruppen. Penicillium-toxiner kan skada de goda mikroberna i vommen. Därför är Penicillium-toxiner i ensilage ett hot särskilt mot högavkastande besättningar, där optimal vomfunktion är grunden för en god produktion. Eftersom de flesta analysresultaten innehöll mögelgifter från Penicillium-gruppen så var också deras totala riskbedömning (REQ) hög.

mycotoxin

Sammandrag på ensilageprov från Finland och funna mögeltoxiner och riskanalys. Av dessa orsakar Penicillium-toxinerna mest skada, eftersom de främst stör vommens mikrober.

Bildens övre del berättar om de funna toxinernas medelvärde och nedre delen om toxinernas riskvärde (REQ) när deras gemensamma påverkan tas i beaktande. Färgerna liknar ett trafikljus. Grönt betyder låg risk, gult medelmåttig risk och rött är hög risk.

Läs mera

Förbättra vomfunktionen med Optigen

Vad är Optigen®? Optigen är Alltechs icke-proteinkväve (NPN)källa för idisslare. Optigen är en teknik som ger jämn frigivning av ammoniak i vommen. På så sätt får vommikroberna en mer effektiv kväve-tillförsel än vid utfodring med vegetabiliska proteinkällor. Hur fungerar Optigen®? Mikroberna i…

Historiens vingslag

Texten hämtad från Feedex 25-års historik som skrevs år 2017 I begynnelsen stod en övergiven fabrik på en slätt i Österbotten. Den ekade tom tills dagen då två män delade en vision: Här ska vi starta vår foderfabrik. De första åren, Karl-Gustav Höglund När den tidigare verkställande direktören, och…

Peltolaituri Oy - en innovativ utvecklare

Peltolaituri Oy söker ständigt nya lösningar för att nå bättre produktion. Att satsa på sinkornas utfodring är ett av de viktigaste momenten. På de flacka åkrarna i Härmä bedriver Peltolaituri Oy en mjölkgård med tre mjölkrobotar. Ari Peltokangas aktiebolag har varit verksam i de nya faciliteterna i…

Visste du detta om mögelgifter?

Mögel växer på många jordbruksgrödor, foderråvaror och grovfoder under plantornas tillväxtfas och även under lagring av foderråvaran. Vissa typer av mögel har förmågan att under vissa förhållanden producera föreningar som kallas mykotoxiner / mögeltoxiner / mögelgifter, vilka påverkar djurens hälsa…

Leverns funktion

påverkar hur väl kon klarar sig igenom de viktigaste veckorna Under övergångsperioden genomgår kons hormonfunktion och ämnesomsättning stora förändringar. Energiomsättningen måste gå rejält upp i varv när kon ställer om från dräktighet till mjölkproduktion. Efter kalvning ska foderintaget öka så…